Τί ειναι πλανη

Για τιν πλανη

Αγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗ

ΥΠ.: Δώσε μου μια πιο άκριβή και λεπτομερή περιγραφή τής πλάνης. Τί είναι πλάνη;

Αγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ

ΓΕΡ.: Πλάνη είναι ή φθορά της άνθρωπίνης φύσεως από τό ψευδος. Πλάνη είναι ή κατάσταση όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων, πού προκλήθηκε άπό τήν πτώση των προπατόρων μας. Όλοι βρισκόμαστε σε πλάνη[1]. Ή γνώση αυτής της πραγματικότητας είναι ή καλύτερη προφύλαξη άπό τήν πλάνη. Ή πιό μεγάλη πλάνη είναι νά νομίζεις οτι είσαι ελεύθερος άπό τήν πλάνη. Όλοι απατηθήκαμε. Όλοι πλανηθήκαμε. Όλοι, σε κάποιο βαθμό, είμαστε υποδουλωμένοι στο ψευδος κι έχουμε ανάγκη νά ελευθερωθούμε. Ποιος θά μας ελευθερώσει; Ή αλήθεια. Καί ή αλήθεια είναι ό Κύριος μας Ίησους Χριστός. «Έγώ είμαι ή οδός καί ή αλήθεια», βεβαίωσε[2]. «Θά γνωρίσετε τήν αλήθεια, καί ή αλήθεια θά σας ελευθερώσει»[3]. Μέ πίστη ας ταυτιστούμε μ' αυτή τήν Αλήθεια. Με τήν προσευχή ας Τήν επικαλεστούμε, καί θά μας βγάλει άπό τό βάραθρο τής πλάνης καί της δαιμονικής άπατης.

Ή κατάσταση μας είναι θλιβερή! Είναι φυλακή, άπό τήν οποία ικετεύουμε τόν Κύριο νά μας ελευθερώσει, γιά νά δοξολογούμε τό όνομα Του[4]. Είναι ή σκοτεινή γή, δπου ό εχθρός, κατατρέχοντας τή ζωή μας, μας έριξε άπό φθόνο[5]. Είναι ή ανθρώπινη σοφία'[6], ή ψευδώνυμη γνώση[7] καί τό σαρκικό φρόνημα[8] με ίά όποια δηλητηριάστηκε όλος ό κόσμος, αποστέργοντας ωστόσο την αρρώστια του καί διαλαλώντας την ανθηρή τάχα υγεία του. Είναι «σάρκα καί αίμα», τά όποια «δεν μπορούν νά πάρουν μέρος στη βασιλεία του Θεου»[9]. Είναι ό αιώνιος θάνατος, πού ανατρέπεται καί αφανίζεται άπό τόν Κύριο Ίησου• γιατί Αυτός είναι «ή ανάσταση καί ή ζωή»[10]. Σέ τέτοια κατάσταση βρισκόμαστε! Ή θεώρηση της είναι μιά ακόμη αφορμή γιά πένθος. Με δάκρυα ας κραυγάσουμε στον Κύριο Ίησου νά μας βγάλει άπό τή φυλακή, νά μας γλιτώσει άπό τους νοητούς γκρεμούς, νά μας τραβήξει άπό τό στόμα του θανάτου. «Ό Κύριος καί Θεός μας Ίησους Χριστός», λέει ό όσιος Συμεών ό Νέος Θεολόγος, «ό όποιος μένει στον Πατέρα καί ό Πατέρας σ' Αυτόν, κατέβηκε άπό κει, θέλοντας νά μας βγάλει άπό τή δουλεία καί τή φοβερότατη πλάνη μας»[11].